Reklama

Wiadomości

Praca za długi

Miasto Białystok pomaga dłużnikom mieszkań komunalnych odpracować zaległości. Od 2014 roku spłata długów mieszkaniowych wobec Miasta może odbywać się w formie świadczeń rzeczowych. Dzięki realizacji tego programu, do tej pory dłużnicy z Białegostoku odpracowali ponad 1,622 mln zł. Od początku funkcjonowania inicjatywy polegającej na zamianie spłaty długu na pracę do końca 2020 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku przyjął 272 wnioski o odpracowanie zadłużenia. 72 osoby w całości odpracowały ciążące na nich…

„Dziady – Noc Pierwsza” w Wierszalinie

"Dziady - Noc Pierwsza" jest inscenizacją dramatu Adama Mickiewicza, zrealizowaną na podstawie "Dziadów cz. IV" z elementami "Dziadów cz. II". Przedstawienie w reżyserii Piotra Tomaszuka zrywa z dotychczasową tradycją inscenizacyjną, która zwykle eliminowała z inscenizacji czwartą część "Dziadów" jako najmniej interesującą, tematycznie wręcz banalną, bo w liryczny sposób opisującą jedynie miłosny dramat Gustawa. Tymczasem Ksiądz - kapłan kościoła unickiego - okazuje się równie ważnym bohaterem dramatu. "Dziady" to…

Otwarty konkurs ofert na działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu

RODZAJ ZADANIA: 1) Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego. Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań…

Otwarty konkurs ofert na działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

RODZAJE ZADAŃ:1) Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.2) Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa. Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do…