Reklama

Niebawem do mieszkańców Podlaskie ponownie popłyną rekordowe środki unijne. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przygotowuje się do ogłaszania kolejnych naborów.


Ten rok w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zakończymy naborem adresowanym do
powiatowych urzędów pracy z województwa podlaskiego. Na przełomie grudnia i stycznia będą one
mogły aplikować w trybie niekonkurencyjnym o środki unijne na wspieranie zatrudnienia w regionie.
Kwota dofinansowania będzie taka, jak ostatnio, czyli wyniesie przeszło 50 milionów złotych.


W roku 2024 planujemy szereg działań, które pozwolą wykorzystać fundusze europejskie na
zatrudnienie i kształcenie osób dorosłych oraz rozwój kadr gospodarki regionalnej.


Jeszcze w grudniu tego roku obejmiemy wsparciem pracowników zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn ich niedotyczących oraz osoby odchodzące
z rolnictwa. Ten nabór zakończy się w styczniu. Za sprawą realizacji wyłonionych w nim projektów
przeznaczonych do dofinansowania, do Podlasian, którzy zostaną zaangażowani w te inicjatywy trafi
ok. 4,5 mln (czterech i pół miliona) złotych.


Na przełomie kwietnia i maja skoncentrujemy się zaś na rozwoju kompetencji pracowników
publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy wynikających z potrzeb regionalnego lub
lokalnego rynku, do których trafi prawie 1 400 000 zł.


W listopadzie i grudniu 2024r., jako Instytucja Pośrednicząca, mamy zamiar przyjmować wnioski od
wszystkich podmiotów, w szczególności z branży leczniczej, z wyłączeniem osób fizycznych, za
wyjątkiem tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową. W tym przypadku
podstawowym aspektem będzie prowadzenie wszelkich działań, które umożliwią mieszkańcom
naszego regionu skorzystanie z rehabilitacji medycznej. Ma ona ułatwić im powroty do pracy, a tym
samym przyczynić się do ich aktywizacji zawodowej. Na dofinansowanie projektów realizowanych w
ramach tego naboru zostanie przeznaczona kwota przekraczająca 17 milionów złotych.


Niezwykle ważnym elementem naszych działań będzie wspieranie i promocja „uczenia się przez całe
życie”. W związku z tym, na przełomie maja i czerwca 2024r., zaprosimy wszystkie podmioty,
z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej, ze
szczególnym naciskiem na tych, którzy realizują kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie
formalnym i pozaformalnym do stworzenia licznego grona projektodawców. W tym przypadku
postawimy na promocję i dofinansowanie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych,
takich jak np. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, które są realizowane poza systemem Bazy Usług
Rozwojowych i Podmiotowego Systemu Finansowania. W tym naborze na dofinansowanie wszystkich
wniosków wskazanych przez Komisję Oceny Projektów jako te najlepsze przewidziano ponad 10
milionów złotych.


Ostatni kwartał przyszłego roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku upłynie pod znakiem
naboru służącego wspieraniu zatrudnienia w regionie. W tym przypadku nasza instytucja będzie
realizowała projekt służący poprawie dostępu do zatrudnienia i inicjowaniu działań aktywizujących
wszystkich poszukujących pracy, w szczególności osoby młode. Cele te trzeba będzie osiągnąć
zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pomoc obejmie ponadto mieszkańców
biernych zawodowo. Dodatkowo wykorzystane zostaną takie instrumenty jak chociażby promocja
samozatrudnienia i ekonomii społecznej. Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości przeszło 1 100 000 zł wesprze publiczne służby zatrudnienia w świadczeniu usług w ramach sieci EURES.


Przełom lat 2024 i 2025 to tymczasem okres, w którym Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadzi kolejny nabór w trybie konkurencyjnym. W tym przypadku powiatowe urzędy pracy z Podlaskiego znów staną przed szansą zrealizowania projektów, które zostaną dofinansowane łączną kwotą prawie 50,5 mln zł. Inicjatywy PUP będą znów obejmowały kompleksową aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o naborach w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, jako Instytucję Pośredniczącą, są na bieżąco publikowane na oficjalnej witrynie internetowej: www.wupbialystok.praca.gov.pl oraz na Portalu Informacyjnym Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zachęcamy także do korzystania z naszego punktu kontaktowego przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku.

Reklama