Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BSTOK.PL:

I. Postanowienia ogólne:

1) Niniejszy regulamin określa podstawowe warunki korzystania z portalu Bstok.pl (zwanego dalej „Portal”), a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz Portalu.
2) Wydawcą Portalu Bstok.pl jest „Test Plus” Tomasz Radzewicz, ul. Hubala 11/2, 15-174 Białystok, NIP: 542-197-51-09, REGON: 050819110.
3) W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści mające charakter reklamowy i promocyjny, dotyczące usług oferowanych przez Portal oraz osoby trzecie.
4) Z portalu może korzystać każdy Użytkownik.
5) Korzystanie z portalu odbywa się za na podstawie niniejszych zasad, za wyjątkiem przypadków określonych w regulacjach szczególnych (Regulamin Serwisu Ogłoszeń Portalu Bstok.pl, Regulamin Działu Konkursów, Polityka Prywatności)
6) Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Portalu na niniejszych zasadach.
7) Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych oraz sporów wynikających z poniższych zasad jest prawo polskie.

II. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz 926 ze zm.) jest Test Plus Tomasz Radzewicz, ul. Hubala 11/2, 15-174 Białystok, NIP: 542-197-51-09, REGON: 050819110.
2) Portal jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3) Portal może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
4) Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora danych osobowych celem przesyłania informacji handlowych pochodzących od Portalu Bstok.pl.
5) Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, Bstok.pl podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://www.bstok.pl/?o=prywatnosc

III. Ochrona praw autorskich

1) Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników Portalu i przez nich rozpowszechnianych, należą do Prowadzącego Portal lub współpracujących z nim podmiotów i podlegają ochronie prawnej.
2) Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
3) Poza przypadkami określonymi w punkcie III.2, bez wyraźnej zgody Prowadzącego Portal (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
4) Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w zakresie ochrony praw autorskich, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu Bstok.pl

1) Użytkownicy Portalu mają prawo do przeglądania treści zamieszczanych na łamach Portalu, wyrażania swoich opinii w postaci komentarzy, wystawiania ogłoszeń oraz prowadzenia odpłatnych akcji reklamowych.
2) Użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych (jak w szczególności Regulaminu dodawania ogłoszeń, Regulaminu konkursów oraz Polityki prywatności) a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
3) Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników:
a) treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym);
b) treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone na Portalu,
c) treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
d) tzw. „łańcuszków szczęścia”,
e) danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
f) treści zawierających nieprawdziwe informacje,
g) niezamówionej informacji handlowej,
h) treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym (za wyjątkami przewidzianymi w uregulowaniach szczególnych, w szczególności w Regulaminie dodawania ogłoszeń).
4) Prowadzący Portal jest uprawniony do usunięcia, przeniesienia do innego działu lub odpowiedniego cenzurowania zamieszczanych przez Użytkownika treści, mających charakter bezprawny, sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

V. Odpowiedzialność Portalu

1) Bstok.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy wymaga tego konieczność dokonania napraw, konserwacji, modyfikacji sprzętu lub oprogramowania oraz z uwagi na przyczyny niezależne od Portalu (jak w szczególności siła wyższa).
2) Bstok.pl dokłada najwyższej staranności, aby ukazujące się na łamach Portalu informacje były rzetelne i prawdziwe. Mimo to, z uwagi na różne źródła pochodzenia informacji, nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na Portalu pochodzących zarówno od Portalu oraz w szczególności od jego Użytkowników.
3) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczane na Portalu.
4) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane lub rozpowszechniane na Portalu przez osoby trzecie, w szczególności za komentarze Użytkowników oraz treść zamieszczanych w Portalu ogłoszeń.
5) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami szczególnymi określonymi niniejszym Regulaminie oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
6) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Portalu.
7) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
8) Bstok.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dobrowolnego zamieszczenia przez Użytkownika Portalu swoich danych osobowych, w miejscu dostępnych dla osób trzecich (w szczególności w treści komentarzy, ogłoszeń i reklam).

VI. Zmiany w Regulaminie

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania;
2) Bstok.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3) Regulamin jest wiążący dla Użytkowników z chwilą jego opublikowania.
4) Użytkownik obowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami w Regulaminie.

VII. Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu Bstok.pl należy kierować na adres e-mail: reklamacje@bstok.pl
2) Bstok.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
3) W przypadkach zawiłych, Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji o kolejne 14 dni.

VIII. Odesłanie.

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.