Reklama

Dziś Święto Straży Granicznej

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ochrona granic nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej są naszym priorytetem. Od zdolności formacji  do wypełniania powierzonej jej ustawowo misji, w znacznym stopniu zależy trwałość strategicznych celów naszego państwa: ochrona suwerenności i niezawisłości RP, utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Polski.

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Ochrania ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego 104 km z Litwą oraz 247 km z Białorusią. To jeden z najważniejszych oddziałów naszego kraju. Ochrania zewnętrzną wschodnią granicę Unii Europejskiej. Zasięg terytorialny oddziału obejmuje województwo podlaskie.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służy dziś blisko 2 tys. funkcjonariuszy (w tym 541 kobiet) oraz około 290 pracowników cywilnych. Ponad 950 funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 680 to podoficerowie, a około 290 to oficerowie.

Podlaska Straż Graniczna stosuje obecnie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i informatyczne. Dysponuje różnego rodzaju środkami transportu. To między innymi motocykle, quady, samochody terenowe i szosowe, schengenbusy, pojazdy obserwacyjne oraz bezzałogowe statki powietrzne, samoloty i śmigłowce. Składa się z 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce – Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).

W strukturze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku isnieją w ruchu międzynarodowym 4 drogowe przejścia graniczne (w tym w Białowieży wyłącznie w ruchu pieszym i rowerowym), 3 kolejowe i jedyne w Polsce rzeczne przejście graniczne. W strukturze Oddziału znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku.

Tylko w okresie I-IV 2022 roku Podlaski Oddział Straż Graniczna (także we współdziałaniu z innymi służbami) zabezpieczył wyroby tytoniowe pochodzące z przestępstw na kwotę ponad 10 mln zł. odzyskano pojazdy pochodzące z przestępstw warte 955 tys. zł, a  w maju tego roku ujawniono narkotyki warte około 11 mln zł.

Na granicy polsko-białoruskiej w tym roku było już ponad 4 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski, w tamtym roku takich prób było 40 tys. Ujawniono 110 osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy.

W związku z niespotykaną do tej pory falą nielegalnej migracji na granicy polsko – białoruskiej ostatni rok funkcjonowania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej to wiele zmian. Przede wszystkim zintensyfikował się sposób ochrony granicy. Wzrosła liczba służb współdziałających ze Strażą Graniczną w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Wraz ze wzrostem siły ludzkiej wzrasło również nasycenie sprzętem. Pojawiły się bezzałogowe statki powietrzne jednostki latające, rozpoznawcze i sprzęt specjalistyczny. Równolegle postępowała bardzo intensywna rozbudowa zintegrowanej zapory inżynieryjnej. W styczniu tego roku rozpoczęto również budowę stałej fizycznej bariery o długości ponad 180 km. Jednocześnie reagując na zaistniałą sytuację i dostosowując się do nowych zagrożeń wprowadzano wiele zmian w strukturze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Miedzy innymi dwie placówki zmieniły swoje kategorie – Placówka SG w Bobrownikach otrzymała kategorię I – najwyższą, a Placówka SG w Narewce II. Do służby przyjmowanych jest coraz więcej osób. W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć w sumie 130 nowych funkcjonariuszy.

  • Straż Graniczna (2)
    Straż Graniczna (2)
  • Straż Graniczna (5)
    Straż Graniczna (5)
  • Straż Graniczna (8)
    Straż Graniczna (8)

Reklama