Reklama

2 mln zł w konkursie na prace przy zabytkach! Ferie z podlaską kulturą Kultura romska w malarstwie Joanny Brzozko

Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. O pieniądze może się starać każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Może je przeznaczyć na szereg prac, m. in. na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z budżetu samorządu województwa wynosi 2 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem generatora witkac.pl. Potwierdzenie wypełnionego wniosku należy dostarczyć lub przesłać do Biuro Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 85 66 54 510 lub 85 66 54 858 oraz w ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama