Reklama

Wzrost popularności urlopów ojcowskich i rodzicielskich

W ubiegłym roku w całym kraju z zasiłku macierzyńskiego skorzystało prawie  708 tys. rodziców. Coraz większą popularnością cieszy się również urlop ojcowski i rodzicielski.

Urlop rodzicielski został wprowadzony w roku 2013. Przysługuje on rodzicom w wymiarze 26 tygodni. Łącznie z urlopem macierzyńskim, który trwa 20 tygodni oraz z wydłużonym dodatkowym urlopem macierzyńskim w wymiarze 6 tygodni, pozwala rodzicom na sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie. W całym roku 2017 z urlopów tych skorzystało nie całe 407 tys. rodziców, w tym 402 tys. kobiet i 4 tys. mężczyzn.

W ciągu ośmiu miesięcy 2018 roku na  urlopie rodzicielskim przebywało ponad 331 tys. rodziców, czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Nieduży  wzrost zanotowano w przypadku urlopów ojcowskich. W sierpniu 2018 roku pozostawało nich 124 tys. ojców , co oznacza wzrost o tylko 7 proc.  w porównaniu do ubiegłego roku. Urlop ojcowski wykorzystać można przez pierwsze dwa lata życia dziecka i może on trwać do 2 tygodni.

W białostockim Oddziale ZUS łączny wzrost liczby osób pobierających zasiłek macierzyński wyniósł 26 proc. Porównując statyki obejmujące cały kraj, możemy pochwalić się o 5 procent większym wzrostem ponad średnią obowiązującą w Polsce. Na dzień 31 sierpnia 2018 r. w województwie podlaskim wypłacane były 16 tys. zasiłki macierzyńskie. Świadczenie to trafiło do 78 proc. pań i 22 proc. panów.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński

Warto wiedzieć, że pierwszym warunkiem, który należy spełniony, aby móc otrzymać zasiłek macierzyński, jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i dotyczy to:

 • pracowników,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujących pracę nakładczą,
 • pracujących na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • prowadzących działalność pozarolniczą (i ich współpracowników),
 • osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych, które zostały skierowane do wykonywania pracy odpłatnie,
 • duchownych,
 • wykonujących służbę zastępczą,
 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony, przedłużonej do dnia porodu.

Po drugie zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • przyjęcia dziecka na wychowanie (w wieku do 7 lub  10 roku życia, jeżeli obowiązek szkolny dziecka został odroczony i złożono wniosek do sądu o jego przysposobienie lub przyjęto je w ramach rodziny zastępczej, niezawodowej)

Zasiłek ten przysługuje również ojcu dziecka lub innemu członkowi rodziny (ubezpieczonemu), w przypadku: śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę, niezdolności matki do samodzielnej egzystencji, podjęcia pracy przez matkę, która nie jest ubezpieczona i nie ma prawa do zasiłku.

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy, które odpowiadają okresom:

 • urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe.

Reklama