Reklama

Stypendia dla twórcówDo 31 października profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku. Projekty objęte wsparciem będą realizowane w 2023 r.Do 31 października profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku. Projekty objęte wsparciem będą realizowane w 2023 r.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, mieszkających na terenie Białegostoku, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail),
  • program stypendium i harmonogram pracy,
  • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
  • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (przedstawioną chronologicznie),
  • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
  • informację o stypendiach otrzymanych w okresie 3 ostatnich lat i o stypendiach, o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i zakres powinny być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany do 31 grudnia 2023 r.

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce „Kultura”.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia – twórcy profesjonalni”) należy do 31 października:

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego),
  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku w punkcie: Informacja.

W przypadku pytań i wątpliwości więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Reklama