Reklama

Dotacja na montaż paneli fotowoltaicznych

Miasto Białystok informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z  zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego, polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kWp w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 000 zł.

Wniosek o przyznanie dotacji  powinien zostać złożony w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (ul. Słonimska 1) w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka).

Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w terminie od 06 maja 2024 od godz. 8:00 do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:30. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wnioski złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym zamierza się montować instalację fotowoltaiczną oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;
  • zamierzają montować instalację fotowoltaiczną na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe piątej klasy. Dopuszcza się również montaż instalacji na gruncie oraz na budynku gospodarczym, garażu wolnostojącym lub budowli (typu wiata, altana) przy zachowaniu ww. wymagań co do budynku mieszkalnego;
  • nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie miasta Białystok, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie jest zarejestrowana ani prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne, ani przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwa rolnego.

Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej instalacji rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dotacji oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji, licząc od 1 stycznia 2025 r., instalacja fotowoltaiczna nie zostanie zdemontowana.

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane zostaną podpisane umowy o przyznanie dotacji.

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama