Reklama

Konkurs na dyrektora białostockiego CEN

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku. Termin składania ofert: 4 marca br.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738).

Szczegóły konkursu znajdują się w BIP UMWP

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz wskazaniem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku” w terminie do dnia 4 marca 2024 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłynął do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama