Reklama

Kolejny transport

Polski Czerwony Krzyż przekazał 14 palet z ciepłą odzieżą i butami. To kolejna dostawa rzeczy, w ramach podpisanego porozumienia z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i Stowarzyszeniem Łączy nas granica, które przekazywane są cudzoziemcom w ramach udzielania im niezbędnej pomocy po nielegalnym przekroczeniu granicy.


Kolejne wsparcie w artykuły pomocowe dotarło do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Polskiego Czerwonego Krzyża wczoraj (30.11.2022 r.). To kilkanaście palet ocieplanych butów i ciepłej odzieży, w tym kurtek, polarowych czapek, szalików i rękawic. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb w aspekcie humanitarnym ma na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia zdrowia i życia cudzoziemców w trwającym kryzysie migracyjnym. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu funkcjonariusze za każdym razem udzielają pomocy na miejscu zdarzenia oraz niezwłocznie wzywają pomoc medyczną.


Funkcjonująca sieć wsparcia humanitarnego działająca przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zabezpiecza aktualne potrzeby pomocowe. Realizowane jest to poprzez bieżące ich monitorowanie za pośrednictwem koordynatorów do spraw humanitarnych działających na placówkach Podlaskiego OSG oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pomocowymi. Działania podejmowane przez sieć wsparcia humanitarnego mają charakter uregulowany i skoordynowany poprzez aparat Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.


Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie organizacje humanitarne, które zgłosiły się do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, jak również indywidualni darczyńcy oraz gminy i mieszkańcy pogranicza zostali zaproszeni i włączeni do wspólnego działania pomocowego zabezpieczającego potrzeby oraz niedopuszczenie do zagrożenia zdrowia i życia cudzoziemców.


Wśród organizacji pomocowych są też takie, które pomimo podjętego kontaktu poprzestały na deklaracjach i nie włączyły się w czynną pomoc humanitarną przy współdziałaniu z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, to miedzy innymi Polska Akcja Humanitarna.


Na szczególną uwagę zasługują natomiast działania organizacji i instytucji, które towarzyszą funkcjonariuszom Straży Granicznej w realizacji ich podstawowych i głównych zadań związanych z ochroną granicy państwowej od początku trwania kryzysu migracyjnego. Pomagały i pomagają one w dostarczaniu niezbędnych artykułów, które są potrzebne w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osób nielegalnie usiłujących przekroczyć granicę naszego państwa. To między innymi Polski Czerwony Krzyż, Podlaski Oddział Okręgowy PCK, Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, Caritas Polska, Fundacja Dialog, Caritas Ordynariatu Polowego WP, Caritas Archidiecezji Białostockiej.


Wszystkim organizacjom i instytucjom współdziałającym z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w aspekcie humanitarnym serdecznie dziękujemy !


  • Otrzymane rzeczy z PCK
    Otrzymane rzeczy z PCK

  • Otrzymane rzeczy z PCK
    Otrzymane rzeczy z PCK

  • Otrzymane rzeczy z PCK
    Otrzymane rzeczy z PCKPodlaska Straż Graniczna

Reklama