Reklama

Kiermasz przedświąteczny ROPS-u

Będzie można tam kupić produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

 – Wybierając je, nie tylko otrzymujemy wyjątkowe i dobrej jakości produkty, ale również przyczyniamy się do integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem oraz wspierania miejsc pracy tworzonych przez osoby wykluczone społecznie – mówi Anna Marczuk z białostockiego ROPS-u.

Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

Organizatorzy zapraszają od 9.00 do 16.00.

„Kiermasz” jest organizowany w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 Kiermasz przedświąteczny - informacje o wydarzeniu są zawarte w tekście.

źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa 
fot.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama