Jak obliczyć ślad węglowy firmy?

1. Jak obliczyć ślad węglowy firmy?

Aby obliczyć ślad węglowy firmy, należy podjąć kilka konkretnych kroków. Pierwszym etapem jest zebranie danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością firmy. W tym celu można skorzystać z narzędzi i metod określonych przez standard Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) oraz zalecenia Komisji Europejskiej.

Następnie, należy przeanalizować te dane i przeliczyć emisje gazów cieplarnianych na ekwiwalent emisji CO2. Wartości te można porównać do innych organizacji w celu oceny wpływu firmy na środowisko. Ważne jest również uwzględnienie wszystkich pośrednich emisji, takich jak emisje związane z zakupionymi surowcami i usługami, transportem i dystrybucją, a także odpadami powstałymi w wyniku działalności.

2. Dlaczego obliczanie śladu węglowego jest ważne dla organizacji?

Obliczanie śladu węglowego jest niezwykle ważne dla organizacji z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia to planowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dzięki analizie danych dotyczących emisji, firma może zidentyfikować obszary o największym wpływie na środowisko i skoncentrować się na ich minimalizacji. To pozwala nie tylko ograniczyć negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, ale także przynosi korzyści finansowe poprzez zmniejszenie zużycia energii i surowców.

Ponadto, obliczanie śladu węglowego daje organizacji możliwość identyfikacji potencjalnych obszarów poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Może to prowadzić do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które nie tylko zmniejszą emisje gazów cieplarnianych, ale także zwiększą konkurencyjność firmy na rynku.

3. Kto jest zobowiązany do raportowania śladu węglowego?

Dyrektywa CSRD (Corportate Sunstainbility Reporting Directive) wprowadza obowiązek raportowania śladu węglowego dla określonych firm. Dotyczy to nie tylko dużych spółek notowanych na giełdzie, ale także małych i średnich firm powiązanych łańcuchem dostaw.

Jednakże, choć obowiązek raportowania śladu węglowego za rok 2024 dotyczy tylko wybranych firm, to konieczność obliczenia śladu węglowego dotknie znacznie większą liczbę firm z sektora MŚP. Firmy zobligowane do składania sprawozdań będą bowiem wymagać od swoich dostawców informacji na temat śladu węglowego kupowanych od nich materiałów, surowców, półproduktów i usług.

4. Jakie są konsekwencje nieraportowania śladu węglowego?

Reklama

Nieraportowanie śladu węglowego może mieć poważne konsekwencje dla firm. Jedną z nich jest negatywny wpływ na reputację organizacji. W dzisiejszych czasach, kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska są coraz bardziej istotne dla konsumentów i inwestorów. Firmy, które nie podejmują działań w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i nie raportują swojego śladu węglowego, mogą być postrzegane jako nieodpowiedzialne i niezainteresowane ochroną środowiska. To z kolei może prowadzić do utraty zaufania klientów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych inwestorów.

Kolejną konsekwencją nieraportowania śladu węglowego jest ryzyko finansowe. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi o niskim śladzie węglowym, firmy, które nie podejmują działań w tym zakresie, mogą stracić konkurencyjność na rynku. Ponadto, brak raportowania śladu węglowego może prowadzić do wzrostu kosztów działalności firmy, np. poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych lub kar finansowych za niewłaściwe zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych.

5. Jakie są metody obliczania śladu węglowego?

Obliczanie śladu węglowego może być przeprowadzone przy użyciu różnych metod i standardów. Jednym z najczęściej stosowanych standardów jest Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Ten międzynarodowy standard określa zasady i wytyczne dotyczące zbierania danych oraz obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Metody obliczania śladu węglowego obejmują różne zakresy działań organizacji. Pierwszy zakres to zużycie paliw, zarówno w źródłach stacjonarnych, jak i mobilnych. Należy uwzględnić emisje wynikające z procesów produkcyjnych i technologicznych, a także czynniki chłodnicze ulatniające się do atmosfery. Kolejny zakres obejmuje zużycie energii elektrycznej, ciepła, chłodu i pary technologicznej zakupionych przez organizację.Zakres 3 to emisje pośrednie związane z funkcjonowaniem organizacji takie jak transport, dostawy, użytkowanie i przetwarzanie sprzedanych produktów, wynajęte aktywa, czy inwestycje.

Aby minimalizować emisje gazów cieplarnianych, istnieje wiele konkretnych działań, które można podjąć. Przykładowo, organizacje mogą inwestować w energię odnawialną, poprawiać efektywność energetyczną swoich budynków i procesów produkcyjnych, oraz promować zrównoważony transport i logistykę. Ważne jest również monitorowanie i raportowanie postępów w redukcji emisji oraz podejmowanie ciągłych działań w celu dalszej minimalizacji śladu węglowego.

6. Jak możemy pomóc w obliczeniu śladu węglowego?

Firma Artus Consulting oferuje szeroki zakres usług i wsparcia w zakresie obliczania śladu węglowego organizacji oraz produktów. Działając zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), nasi eksperci pomogą Państwu zebranie niezbędnych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz przeliczenie ich na ekwiwalent emisji CO2.

Nasze usługi obejmują również analizę zebranych danych, identyfikację obszarów o największym wpływie na środowisko oraz opracowanie rekomendacji dotyczących redukcji emisji. Ponadto, dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomożemy Państwu porównać swoje wyniki z innymi organizacjami i wprowadzić innowacyjne rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość sfinansowania obliczeń śladu węglowego ze środków unijnych. Nasz zespół pomoże Państwu zidentyfikować dostępne źródła finansowania i przygotować wniosek o dofinansowanie. Dzięki temu, obliczenie śladu węglowego stanie się jeszcze bardziej dostępne dla organizacji, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Reklama