Reklama

Fundusz sołecki – konkurs na najlepszą inicjatywę

Do uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa mogą zgłaszać się sołtysi za pośrednictwem urzędów poszczególnych gmin województwa podlaskiego. Skierowany jest on do sołectw, które realizowały projekty w latach 2010-2023 finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Wnioski należy złożyć do końca stycznia br.


Zarząd Województwa Podlaskiego 14 grudnia 2023 r. podjął uchwałę, na podstawie której przystąpił do organizacji konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2024.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, promocja dobrych praktyk poprzez nagradzanie wzorcowych projektów sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, podniesienie jakości projektów realizowanych ze środków funduszu sołeckiego oraz wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyło uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych wskazanych w regulaminie, przez sołtysa (osobiście lub pocztą tradycyjną) za pośrednictwem Urzędu Gminy. Liczy się data wpływu zgłoszenia na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

z dopiskiem: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2024 w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

W ramach etapu wojewódzkiego z nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze projekty. Laureat I miejsca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony przez Samorząd Województwa Podlaskiego do etapu ogólnopolskiego ww. konkursu. Laureat zobowiązany będzie do złożenia niezbędnych dokumentów w terminie i miejscu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66 54 215, bądź na e-mail: rolnictwo@podlaskie.eu.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama