Reklama

Bezpłatna terapia dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje w województwie podlaskim terapię dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych w ramach programu pilotażowego. Program pilotażowy w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin jest realizowany od 1 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

W województwie podlaskim program realizuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku. – Umowa z poradnią na realizację programu pilotażowego obowiązuje od 27 grudnia 2021 r. Pacjenci i ich rodziny zgłaszają się do ośrodka po pomoc i wsparcie terapeutyczne. Widzimy, że program okazał się bardzo potrzebny. Świadczy o tym rosnąca liczba osób zgłaszających się do poradni. W październiku do programu włączono aż 382 osoby, tj. o 50% więcej niż w czerwcu bieżącego roku – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dzięki Internetowi mamy łatwy i szybki dostęp do różnych obszarów informacji. Łatwo przy tym przekroczyć granicę, za którą nowe technologie całkowicie wypełnią życie. Wtedy zazwyczaj potrzebna jest specjalistyczna pomoc i wsparcie – dodaje Maciej Bogdan Olesiński.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, oraz ich rodzin.

Jak skorzystać z pomocy?

Aby skorzystać z opieki, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjenci wraz z rodzicami zgłoszą się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę. Leczenie jest całkowicie bezpłatne, pokrywa je Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku.

Jakie świadczenia otrzyma pacjent?

W ramach programu dzieci, młodzież oraz członkowie ich rodzin otrzymają pomoc lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów psychoterapii uzależnień. W ramach tej pomocy pacjenci mogą liczyć na porady diagnostyczne i terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, a także na sesje psychoedukacyjne. Pomoc obejmuje: terapię krótkoterminową trwającą do 12 tygodni, terapię długoterminową trwającą powyżej 12 tygodni oraz konsultacje. Plan terapeutyczny oraz wariant terapii, dla każdego dziecka indywidualnie, ustalają specjaliści udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu.

Informacja prasowa

Reklama