Reklama

Konkurs ofert na wykonywanie w 2024 r. badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Oferta dotyczy także przeprowadzania badań lekarskich w celu wydania orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.


Wyżej wymienione badania będą przeprowadzane  na terenie powiatu zamieszkania danej osoby.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. 2023. 991), który posiada zgłoszoną działalność w zakresie medycyny pracy w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

Szacunkowa liczba badań ok. 17 000.

Ofertę należy złożyć na wskazanym formularzu ofertowym, zgodnie z wymogami  zawartymi w  szczegółowych warunkach konkursu. Wszystkie dokumenty muszą być dokładnie ponumerowane. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieoznakowanej kopercie z dopiskiem – NIE OTWIERAĆ, Konkurs ofert 2024 r. Powiat… , w Sekretariacie PWOMP,  pok. nr 19, do dnia 05 marca  2024 r.  do godz. 15:00. Ofertę przesłaną pocztą będzie się uważało za złożoną skutecznie, jeżeli wpłynie do dnia 05 marca 2024 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 06 marca 2024 r. o  godz. 8:00 w sali konferencyjnej Ośrodka. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 20 marca 2024r.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama