Reklama

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią – Aktualności – Podlaski Oddział Straży Granicznej

<!–

–>

Nawigacja

Aktualności

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

Alina Grygorowicz

01.12.2021

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią

 • Za organizację wizyt mediów na granicy z Białorusią (dalej zwanej „wizytą”) odpowiada Straż Graniczna;
 • Redakcja zgłasza chęć uczestniczenia w wizycie mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: akredytacje.kg@strazgraniczna.pl;
 • Zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje Komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej (dalej zwany „Komendantem”) na określony czas i na określonych zasadach;
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nr PESEL (w przypadku braku informacje o obywatelstwie i nr paszportu), numer telefonu kontaktowego, zaświadczenie z redakcji o współpracy, proponowany termin odbycia wizyty, zgodę na procedurę weryfikacji, oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w wizycie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wizyty przez Straż Graniczną;
 • Wysłanie powyższego zgłoszenia jest traktowane jak zgoda na udział w wizycie na zasadach określonych przez Straż Graniczną;
 • Jednorazowo w wizycie wziąć może udział nie więcej niż jeden dziennikarz lub fotoreporter z danej redakcji/grupy medialnej, w przypadku ekip telewizyjnych wizytę może odbywać dziennikarz z operatorem;
 • Komendant informuje zgłoszonych dziennikarzy o możliwości udziału w wizycie i wyznacza termin, wskazując miejsce rozpoczęcia wizyty;
 • Warunkiem uczestniczenia w wizycie jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty. Każdy dziennikarz biorący udział w wizycie musi posiadać i nosić kamizelkę z napisem „PRESS”, identyfikującą go jako przedstawiciela mediów;
 • Warunki do organizowania wizyty zapewnia Straż Graniczna. Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym – biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników;
 • Transport uczestnikom wizyty zapewnia Straż Graniczna przy współpracy z Wojskiem Polskim i innymi służbami mundurowymi – w zależności od potrzeb organizacyjnych;
 • Wizyta może zostać skrócona lub przerwana, jej przebieg może ulec zmianie – z uwagi na bieżącą sytuację na granicy i poziom zagrożeń dla uczestników wizyty;
 • W czasie trwania wizyty Straż Graniczna może wydawać jej uczestnikom polecenia dot. niefilmowania wskazanych obiektów oraz osób;
 • Osoby uczestniczące w wizycie są zobowiązane przestrzegać poleceń wydawanych przez organizatorów wizyty.


Reklama