Reklama

„Zapusty Ukraińskie” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 03 listopada 2023 r. Związek Ukraińców Podlasia złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zapusty Ukraińskie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@podlaskie.eu w terminie od dnia 03 listopada 2023 r. do dnia 09 listopada 2023 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama