Reklama

XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO im. LESZKA PIEKARSKIEGO

XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO im. LESZKA PIEKARSKIEGO U11 / U13/ U15 / U18 / U21 / STUDENCI ORGANIZATORZY Politechnika Białostocka
Klub Judo Politechniki Białostockiej
Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej
Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego w Białymstoku
TERMIN 16.03.2024 – SOBOTA
MIEJSCE Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok
ZASADY UCZESTNICTWA
W ZAWODACH / SYSTEM
ZAWODÓW

● Zawody zostaną rozegrane na 5 matach wg Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo (PZJ)
● Zakwalifikowani zawodnicy/czki muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie (młodzicy
i starsi), lub zgodę rodzica / opiekuna na udział w wydarzeniu sportowym
ZGŁOSZENIA Zgłoszenia tylko w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej kluby wysyłają w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11.03.2024 (poniedziałek) na adres: poczta@kjpb.pl.
Uprzejmie prosimy o uwzględnianie stopni szkoleniowych kyu zawodników/czek w karcie
zgłoszeniowej oraz wpisanie kategorii wiekowej (np. U11)
KOSZTY UCZESTNICTWA
/ OPŁATA STARTOWEGO
Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
80 zł – od zawodnika/czki zgłoszonego w terminie do 11.03.2024
100 zł – od zawodnika/czki zgłoszonego po terminie 11.03.2024
Studenci uczelni wyższych (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej) – bezpłatnie
Studenci reprezentują w zawodach uczelnię, w której studiują
NAGRODY Medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
UCZESTNICY
(kategorie wagowe
i wiekowe)
W każdej z kategorii wagowych U11 i U13 zawody zostaną rozegrane w dwóch podgrupach (w miarę
możliwości):

 1. zawodnicy/czki posiadający 6 kyu i nieposiadający stopni
 2. zawodnicy/czki posiadający 5,5 kyu i wyższe
  ● U11W/U11M (dzieci młodsze – randori sędziowane) – roczniki 2014-2015
  Kategorie wagowe zostaną ustalone po zważeniu wszystkich zawodników/czek.
  Planowany jest podział na kategorie po 3-4 osoby
  Możliwość startu rocznika 2016 za zgodą rodzica/opiekuna
  ● U13W/U13M (dzieci – randori sędziowane) – roczniki 2012-2013
  Kategorie wagowe zostaną ustalone po zważeniu wszystkich zawodników/czek.
  Planowany jest podział na kategorie po 3-4 osoby
  ● U15W/U15M (młodzicy/czki) – roczniki 2010-2011
  Kategorie wagowe U16W (dziewczęta): -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
  Kategorie wagowe U16M (chłopcy): -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
  ● U18W/U18M (juniorzy/rki młodsi/sze) – roczniki 2007-2009
  Kategorie wagowe U18W (dziewczęta): -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
  Kategorie wagowe U18M (chłopcy): -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
  Wymagany stopień minimum 5 KYU
  ● U21W/U21M (juniorzy/rki) – roczniki 2004-2006 (dopuszczalny start zawodników/czek z rocznika 2007)
  Kategorie wagowe U21W (dziewczęta): -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
  Kategorie wagowe U21M (chłopcy): -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
  Wymagany stopień minimum 5 KYU
  ● STUDENCI (randori sędziowane)
  Kategorie wagowe STUDENTKI: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
  Kategorie wagowe STUDENCI: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
  Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji bądź łączenia kategorii wagowych
  po uzgodnieniu z trenerami
  CZAS WALKI U11 – 2 min. + 1 min. golden score
  U13 – 3 min. + 1 min. golden score
  U15 – 3 min. + no limit golden score
  U18 – 4 min. + no limit golden score
  U21 – 4 min. + no limit golden score
  Studenci/studentki – 3 min. + no limit golden score
  PROGRAM 15.03.2024 (PIĄTEK)
  o 17:00-18:30 – waga oficjalna: U11 / U13 / U15 / U18 / U21 / studenci
  16.03.2024 (SOBOTA) – U11 / U13 / U15 / U18 / U21 / studenci
  o 8:00-9:00 – waga oficjalna: U11 / U13 / U15 / U18 / U21 / studenci (dla osób, które nie zważyły
  się w piątek 15.03.2024) – na ważenie zawodnik/czka stawia się tylko w jednym terminie
  o 9:00-10:30 – weryfikacja i losowanie
  o 10:30 – rozpoczęcie walk (od najmłodszych kategorii wiekowych)
  o 12:00 – oficjalne otwarcie zawodów i kontynuacja walk
  Uwaga:
  Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodnicy muszą
  mieć na sobie bieliznę, a dziewczęta – dodatkowo koszulki typu t-shirt.
  W kategoriach U11 / U13 / U15 / U18 / U21 wprowadza się dodatkowo +100g limitu wagi. Podczas
  ważenia należy posiadać dokument tożsamości, akredytację oraz ważne badania lekarskie (młodzicy
  i starsi), lub zgodę rodzica / opiekuna
  KIEROWNIK ZAWODÓW Piotr Klimowicz tel. +48 509 999 209 e-mail: poczta@kjpb.pl
  SĘDZIA GŁÓWNY Paweł Radgowski
  SĘDZIOWANIE Przebieg walki sankcjonowany jest regulaminem opublikowanym przez Polski Związek Judo, odpowiednio
  dla kategorii wiekowych dzieci, młodzików/czek, juniorów/ek młodszych, juniorów/ek, seniorów (studenci)
  W kategoriach U11 i U13 (dzieci młodsze i dzieci) obowiązują przepisy kategorii wiekowej dzieci, a w
  kategorii U11 – dodatkowo rekomendacje PZJudo dla dzieci młodszych:
  http://web.pzjudo.pl/strefasedziowska/przepisy-walki-u12-na-rok-2019-zatwierdzone
  W kategorii U11 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania rzutów z obchwytem za szyję oraz rzutów
  z kolana/z kolan takich jak: ippon seoi nage, seoi nage, seoi otoshi i kata guruma.
  JUDOGI ● Zawodnik wyczytany jako pierwszy zakłada białą judogi, zaś drugi wyczytany – niebieską judogi lub
  czerwoną przepaskę
  ● Kontrola judogi odbywa się na zasadzie Sokuteiki
  ● Do dekoracji obowiązuje judogi koloru białego
  INNE INFORMACJE 1. Obowiązuje limit uczestników 350. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zawodnicy niepełnoletni przebywają podczas zawodów pod opieką rodziców (opiekunów prawnych) lub/i trenerów. Każda niepełnoletnia osoba zgłoszona
  do udziału w zawodach sportowych musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz zobowiązany jest dostarczyć ją
  trenerowi klubowemu.
 4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.judo.bialystok.pl oraz w mediach społecznościowych i będą obejmować
  następujące dane: zdjęcia, publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu sportowego.
 5. Każdy z uczestników zawodów sportowych zobowiązany jest do: przestrzegania zasad i reguł współzawodnictwa, obowiązujących przepisów prawa oraz
  postanowień Regulaminu Zawodów, zachowania się na zawodach zgodnie z etyką judo, bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa
  w miejscu przeprowadzania Zawodów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto
  zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
  wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów oraz publiczności. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez
  umieszczanie w mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne
  komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 7. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
 8. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i posiadania orzeczenia przez zawodniczki i
  zawodników ponoszą trenerzy klubowi. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, w przypadku braku lekarza specjalisty w
  dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie
  medycyny sportowej. Badania nie spełniające powyższych wymogów nie będą uwzględnione, tym samym zawodniczka / zawodnik nie będzie dopuszczony do
  udziału w zawodach.
 9. Obowiązują zasady DressCode oraz Code of Conduct for Judo Coaches (opisane w regulaminie EJU).
 10. Zabrania się uczestnictwa w zawodach jako zawodnik lub publiczność po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 11. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
  względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów
  trzecich nie związanych z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez zawodnika bez nadzoru rzeczy osobiste, w tym
  telefony, pieniądze itp.
 12. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i
  bezpieczeństwo podczas zawodów.
 13. Uczestnik zawodów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywają się zawody w stosunku do
  innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy
  Uczestnika.

Reklama

Reklama