Reklama

Wyniki programu regrantingowego „Osiedla w działaniu”

Znamy już wyniki programu regrantingowego „Osiedla w działaniu”. W ramach tego projektu zostanie zrealizowanych 14 przedsięwzięć. Wśród zwycięskich inicjatyw są m.in. pikniki i spotkania sąsiedzkie, warsztaty, potańcówka. Wsparcie finansowe wyniosło 36 tys. zł.

Po raz pierwszy Miasto Białystok zleciło organizacjom pozarządowym zadanie do realizacji w formie tzw. regrantingu, pod nazwą „Osiedla w działaniu”. W konkursie wyłoniono operatora projektu. Zostało nim partnerstwo Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Nabór prowadził operator, przeprowadził także ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków. Teraz została opublikowana lista rankingowa wraz z uzyskaną liczbą punktów i przyznaną kwotą dofinansowania.

W trakcie naboru wpłynęło 20 zgłoszeń. Dotacje przyznano 14 wnioskodawcom. Dzięki temu zostaną zrealizowane różne projekty, m.in. na Starosielcach, Bojarach, Mickiewicza, Dojlidach i Słonecznym Stoku. Pomysłodawcy będą mieli na to czas od lipca do połowy września. Wyniki są dostępne na stronie www.owop.org.pl.

– Liczę na to, że realizacja projektów w ramach „Osiedla w działaniu” połączy mieszkańców, skupi wokół wspólnie wyznaczonego celu – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Natomiast co do zastosowania samej formy regrantingu – zobaczymy, jak on się sprawdzi w naszym mieście. Jeśli efekty będą pozytywne, rozważymy stosowanie tego sposobu w innych miejskich projektach.

Regranting polega na wyłonieniu jednego podmiotu-operatora projektu, który przekazuje pieniądze innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań. Można to porównać do „podwykonawstwa”. Realizowane w Białymstoku zadania będą dotyczyły budowania sąsiedzkich relacji między mieszkańcami, podejmowania lokalnych inicjatyw na osiedlu (w zakresie kultury, sportu, ochrony środowiska, spraw społecznych). W realizację działań powinni zostać zaangażowani mieszkańcy.

Źródło:  Urząd Miejski w Białymstoku