Reklama

Wybory ławników

W tym roku kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miasta Białystok w 2015 r. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2020-2023. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2019 r. Rada Miasta Białystok dokona wyboru ławników w październiku.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazał Radzie Miasta informację dotyczącą liczby ławników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w kadencji 2020-2023 z Białegostoku. Łącznie – do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego – potrzeba 99 ławników.

Funkcję tę może pełnić ten, kto:

  • posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Białymstoku co najmniej od roku,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Białegostoku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z koniecznymi załącznikami należy składać:

  • do 28 czerwca w dni powszednie w Biurze Rady Miasta – VI piętro, pok. 607, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w godzinach pracy urzędu,
  • w dniach 29-30 czerwca w pok. 3 na parterze Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w godzinach od 8.00 do 12.00.

Wzory dokumentów zostały załączone na stronie www.bip.bialystok.pl oraz są dostępne w Biurze Rady Miasta. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów 85 869 6138 lub 85 869 6284.

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok