Reklama

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 15 października. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach. Aby ułatwić dotarcie do lokali wyborczych w Białymstoku prezydent miasta Tadeusz Truskolaski proponuje wszystkim bezpłatne przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w dniu wyborów.

W dniu głosowania lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00-21.00. Szczegółowe informacje wyborcze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 lub pod numerem miejskiej infolinii – 85 879 79 79.

Sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 można załatwiać w godz. 8.00-17.00 (poniedziałek) oraz w godz. 7.30-15.30 (wtorek-piątek). Mieszkańcy są obsługiwani na bieżąco. W przypadku zwiększonego zainteresowania Miasto będzie reagować na bieżąco i w razie potrzeby zwiększać liczbę pracowników do bezpośredniej obsługi.

Zachęcamy do załatwiania spraw elektronicznie poprzez stronę rządową gov.pl, a osoby decydujące się na załatwianie spraw osobiście w Departamencie – do umawiania wizyt internetowo poprzez system kolejkowy (e-kolejka).

Białostoczanie będą oddawać głosy w 185 obwodach do głosowania. Komisje wyborcze znajdują pod tymi samymi adresami, jak w poprzednich wyborach. Jest 170 obwodów stałych, są obwody w szpitalach, domach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym.

To, czy wyborca posiada prawa wyborcze, czy i gdzie jest ujęty w spisie wyborców oraz adres komisji wyborczej może sprawdzić w dowolnym urzędzie gminy lub w specjalnej usłudze „Sprawdź swoje dane w centralnym rejestrze wyborców”.

– Wybory to święto demokracji i jednocześnie udział w nich to nasz obywatelski obowiązek. Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych w Białymstoku na najbliższej sesji Rady Miasta wystąpię z wnioskiem o ustanowienie bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu wyborów – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski

Jeżeli ktoś planuje 15 października wyjazd poza miejsce zamieszkania, może dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu.

  1. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 12 października (czwartek).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć tylko w formie papierowej w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Urząd nie może zaświadczenia wysłać pocztą lub elektronicznie. Niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie lub odbiór przez upoważnioną na piśmie osobę. Można kogoś upoważnić do odbioru zaświadczenia podając w upoważnieniu imię, nazwisko i PESEL – swój i osoby upoważnionej oraz wskazując wybory, których upoważnienie dotyczy. Więc nie może to być upoważnienie sporządzone do załatwiania innych spraw. Wniosek o wydanie zaświadczenia znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok zawiera także upoważnienie. W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu.

  1. Wnioski o zmianę miejsca głosowania, czyli dopisanie do spisu wyborców na jedne wybory można składać do 12 października (czwartek).

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej na stronieformularz. Zachęcamy wyborców do wybierania elektronicznej formy dopisania do spisu, bo jest najprostsza i obsługa nie wymaga wizyty w urzędzie, a po złożeniu wniosku elektronicznego wyborca zostanie automatycznie przez system dopisany do spisu pod adresem, który poda wypełniając formularz,
  • papierowej – wniosek składa wyborca osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub pocztą tradycyjną.

Po wpisaniu do spisu wyborców jest możliwość zmiany miejsca głosowania poprzez kolejny wpis do spisu w gminie nowego miejsca przebywania w dniu wyborów lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania.

  1. Wnioski o głosowaniu przez pełnomocnika można składać do 6 października (piątek).

Przez pełnomocnika może głosować każdy, kto będzie głosować w Polsce, ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat i może głosować, czyli w dniu wyborów ma ukończone 18 lat oraz ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Wnioski w formie:

  • papierowej – wniosek składa wyborca osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub pocztą tradycyjną.
  1. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku najpóźniej do 2 października, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 10 października.

Do załatwiania spraw wyborczych w formie elektronicznej wyborca nie może wykorzystywać formularza „Pismo ogólne do urzędu na gov.pl”. Udostępniono specjalne formularze do poszczególnych spraw, które można załatwić elektronicznie.

Osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszaniem się mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku – telefonicznie: 85 744 34 04, natomiast w dniu wyborów będą przyjmowane od godz. 7.00 do 20.30.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama