Reklama

Śniadanie Obywatelskie

Dzisiejsze otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi – w formule Śniadania Obywatelskiego – było poświęcone programowi współpracy Miasta z tymi podmiotami. Spotkanie otworzył Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Śniadanie Obywatelskie odbyło się w kawiarni Fama przy ul. Legionowej. Najpierw pełnomocniczka prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Pawłowska podsumowała 2022 rok pod kątem współpracy finansowej i pozafinansowej. W ubiegłym roku organizacje pozarządowe realizowały 288 zadań publicznych zleconych przez Miasto w zakresie pomocy społecznej, kultury fizycznej, edukacji, kultury i sztuki, ochrony środowiska na łączną kwotę ponad 36,6 mln zł. Funkcjonowało 10 społecznych ciał konsultacyjnych, m.in. Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Białostocka Rada Seniorów, Komisja do spraw stypendiów sportowych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego. Organizacje pozarządowe wskazały 19 osób jako kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert. 85 podmiotów korzystało ze 190 lokali i nieruchomości miejskich na preferencyjnych warunkach. W budynku Centrum Aktywności Społecznej organizacje przeprowadziły 2,3 tys. wydarzeń (spotkań, szkoleń, konferencji) dla 26,7 tys. uczestników. Prezydent miasta objął patronatem honorowym 53 wydarzenia trzeciego sektora.

Następnie dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska przedstawiła główne założenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. W tym zakresie wywiązała się dyskusja dotycząca zadań planowanych w najbliższym roku. Fundacja Soclab zaproponowała opracowanie polityki młodzieżowej, a Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – wyłonienie zagadnień, które staną się priorytetowe.

– Warto tę dyskusję kontynuować z udziałem Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która w swoim składzie ma zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak też reprezentantów samorządu miejskiego oraz radnych – zaproponował zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Zachęcam także wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania do aktywności obywatelskiej poprzez udział w konsultacjach społecznych – Budżecie Obywatelskim 2024 oraz w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Po części plenarnej przedstawiciele organizacji dyskutowali o indywidualnych kwestiach z przedstawicielami samorządu miejskiego z Departamentu Spraw Społecznych, Departamentu Kultury, Promocji i Sportu oraz Centrum Aktywności Społecznej.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama