Reklama

Skontrolowano legalność zatrudnienia w jednej z agencji pracy

Kontrolę legalności zatrudnienia przeprowadzili funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Białymstoku Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach w jednej z agencji pracy tymczasowej  na terenie województwa podlaskiego. W sumie zweryfikowano 619 cudzoziemców, z czego 532 wykonywało pracę na terytorium Polski. Cudzoziemcy, głównie obywatele Ukrainy i Białorusi kierowani byli do pracy w województwie mazowieckim, wykonywali pracę w sklepach wielobranżowych, jako pracownicy sklepu i magazynierzy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wskazany podmiot powierzał 315 cudzoziemcom nielegalne wykonywanie pracy między innymi bez wymaganego zezwolenia na pracę, na podstawie pobytu, który nie uprawniał do wykonywania pracy, na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę czy też w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  oraz bez zawarcia umowy w wymaganej formie.

Dodatkowo w przypadku 36 osób pracodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku powiadamiania właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez obcokrajowców.

Pracodawcy, 47 – letniej obywatelce Ukrainy, za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Reklama