Reklama

Pomoc społeczna dla uchodźców/Соціальна допомога для біженців

Obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL mogą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Oprócz jednorazowej  pomocy finansowej w wysokości 300 zł na osobę można również skorzystać ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych. Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wyjaśnienie świadczenia) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – wniosek do pobrania, klauzula.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku lub pod numerami telefonów: 85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00.

 1. Świadczeń rodzinnych, odpowiednio na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:
  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony MOPR w zakładce „druki do pobrania” lub w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18.

 1. Świadczeń z pomocy społecznej:
  • świadczenia pieniężne, w szczególności: zasiłek okresowy, zasiłek celowy na żywność lub posiłek, zasiłek stały,
  • świadczenia niepieniężne, w szczególności: posiłek, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa.

Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i z wsparcia psychologicznego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ulicy Włókienniczej 7 – 85 879 79 48, 85 879 79 46, 85 879 79 47).

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zespół Pracowników Socjalnych nr 11 przy ulicy Białej 13/33. Można również zadzwonić pod numery telefonów: 85 879 77 42, 85 879 77 43, 85 879 77 44, 85 879 77 45, 85 879 77 46, 85 879 77 47.

Przypominamy, że obsługę wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ oraz „Dobry Start” (300 zł wypłacane jednorazowo raz w roku rodzicom dzieci uczących się) prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska


Громадяни України, які внесені до реєстру PESEL, можуть користуватися різними соціальними виплатами. Окрім одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, Ви також можете скористатися допомогою на сім’ю, на догляд і виховання. Детальну інформацію можна отримати в Міському Центрі Підтримки Сім’ї у Білостоці.

Громадяни України, які законно в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 р. та заявили про намір залишитися на території Республіки Польща та внесені до реєстру PESEL, мають право на допомога у вигляді:

 1. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу (пояснення допомоги) призначена на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла – заява на скачування, уточнення.

Заяву на одноразову грошову допомогу та сімейну допомогу та інформацію з цих питань можна отримати в MOPR у Відділі Сімейних Виплат за адресою вул. Клепацкая, 18 у Білостоці або за телефонами: 85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00.

 1. Сімейні допомоги відповідно на умовах та в порядку, визначених положеннями Закону про сімейні допомоги, за винятком умови наявності посвідки на проживання з приміткою «доступ до ринку праці»:
  • сімейна допомога з виплатою допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною, самостійному вихованню дитини, виховання дитини в багатодітній сім’ї, навчання та оздоровлення дитини-інваліда, початок навчального року, навчання дитини за межами місця проживання,
  • одноразова допомога при народженні дитини.
 2. Допомога на догляд у зв’язку з інвалідністю:
  • допомога по догляду,
  • спеціальна опікунська допомога,
  • поміч під час догляду.

Бланки заяв на отримання сімейної допомоги можна завантажити на сайті MOPR у розділі «завантажити форми» або в MORP у Відділі Сімейних Виплат за адресою вул.Клепацька, 18.

 1. Соціальна допомога:
  • грошові виплати, зокрема: періодична допомога, спеціальна допомога на харчування або продукти, постійна допомога,
  • негрошові виплати, зокрема: продукти, соціальна робота, консультація спеціалістів, кризові втручання.

Крім того, уповноважені особи, можуть скористатися продовольчою допомогою в рамках Європейського Фонду Допомоги Найбільш Потребуючим, наданням матеріальної соціальної допомоги відповідно до правил, визначених у главі 8a Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти та психологічну підтримку (Центр Кризового Втручання на вул. Влокеннича 7 – 85 879 79 48, 85 879 79 46, 85 879 79 47).

Детальну інформацію надає Міський Центр Підтримки Сім’ї у Білостоці – Команда Соціальних Працівників №11 за адресою вул. Бяла, 13/33. Також можна зателефонувати за номерами: 85 879 77 42, 85 879 77 43, 85 879 77 44, 85 879 77 45, 85 879 77 46, 85 879 77 47.

Нагадуємо, що заявою на отримання допомоги по догляду за дитиною 500+ та «Добрий старт» (300 зл виплачується один раз на рік батькам дітей-шкільників) займається Заклад Соціального Страхування.

Підготувала: Еліза Білевич-Рошковська

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama