Reklama

Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku

Straż Graniczną reprezentował Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcą ppłk. SG Andrzejem Stasiulewiczem oraz naczelnikami wydziału granicznego, operacyjno-śledczego i do spraw cudzoziemców. Natomiast Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor Wojciech Orłowski wraz z zastępcą insp. Dariuszem Muszyńskim oraz naczelnikiem i zastępcami naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono wyniki współpracy w 2018 rok. Współdziałanie obu służb w minionym roku było szczególnie widoczne w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, przemytu i innych przestępstw pozostających we właściwości Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. W ramach współpracy wymieniono między sobą ponad 38 tys. informacji. Dotyczyły one między innymi zawróceń osób i pojazdów, ujawnień przestępstw i wykroczeń celnych i skarbowych, przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy, wyliczeń należności celnych i podatkowych oraz sprawdzenia osób, pojazdów i firm.

Współdziałanie obu służb jest realizowane na podstawie postanowień porozumienia z dnia 20.02.2018 r. zawartego między Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie współdziałania POSG w Białymstoku i IAS w Białymstoku.

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku