Reklama

Pierwsze spotkanie białostockiej Rady Kobiet

Pracę rozpoczęła Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Dziś (25 maja) na pierwszym posiedzeniu spotkała się w Pałacyku Gościnnym. Będzie doradzać w sprawach związanych z równouprawnieniem kobiet, ale także w obszarach takich, jak polityka rodzinna, dostępność opieki zdrowotnej czy ochrona przed przemocą. Akty powołania w skład Rady wręczył prezydent Tadeusz Truskolaski.

Do udziału w pracach Rady Kobiet zaproszone zostały białostoczanki zajmujące się różnymi dziedzinami życia i reprezentujące wiele środowisk.

– Liczę na Wasze doświadczenie, wiedzę i autorytet. Budujemy Białystok otwarty dla wszystkich, przyjazny i dostępny. Dlatego przy wsparciu ekspertek z Rady Kobiet chcielibyśmy położyć nacisk na wyrównywanie szans w różnych obszarach i systemowe rozwiązywanie ważnych dla białostoczanek problemów – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Do zadań Rady będzie należeć przedstawianie opinii i podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących m.in. rozwiązań i głównych kierunków działania Miasta na rzecz kobiet, tworzenia warunków i możliwości podnoszenia jakości życia, a także wspieranie udziału kobiet w życiu zawodowym i społecznym. Przewodniczącą Rady została Anna Augustyn, a wiceprzewodniczącymi Anna Dobrowolska-Cylwik, Katarzyna Jamróz, Jowita Grochowska oraz Ewa Wierzbicka-Nosal. Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta z 25 maja 2023 r., a jej kadencja skończy się wraz z zakończeniem obecnej kadencji samorządu.

– Cieszę się, że pan Prezydent Tadeusz Truskolaski powołał Radę Kobiet. Zaczynamy dziś działalność, zapraszam wszystkich do współpracy. To ważne, żeby głos kobiet był lepiej słyszalny, zarówno w sprawach równego traktowania, jaki i w sprawach ważnych dla rozwoju naszego miasta – mówi Anna Augustyn, przewodnicząca rady.

 W skład Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku weszły:

Anna Augustyn – doktor ekonomii, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w tematyce rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionów oraz marketingu terytorialnym. Posiada też bogate doświadczenie praktyczne – jest Kierownikiem Zespołu ds. Planowania i Rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Rozwoju Regionu. Kwestie powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami Białegostoku Obszaru Funkcjonalnego to podstawa jej codziennej pracy. Jest aktualnie radną Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Magdalena Choruży – adwokat, czynnie zaangażowana w obronę praw kobiet. Angażuje się prawnie w ich obronę podczas strajków społecznych województwa podlaskiego. Reprezentuje cudzoziemki w związku z kryzysem migracyjnym na granicy białorusko-polskiej. Udziela pomocy prawnej i humanitarnej uchodźcom wojennym z Ukrainy, w szczególności kobietom i dzieciom. Nieodpłatnie pomaga w ramach organizowanych dni otwartych i akcji, np. „STOP przemocy domowej”, „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, „Bajeczni Adwokaci”.

Anna Daszuta-Zalewska – dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Opracowała i wdrożyła w placówce Plan Równości Płci, zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej. Celem było uczynienie z parku miejsca pracy bezpiecznego, respektującego zasady równości, różnorodności i niedyskryminacji, oraz zapewniającego swobodę rozwoju zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Plan miał też m.in. wyeliminować bariery utrudniające osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (utrzymanie jej stanowi większe wyzwanie w życiu kobiet niż mężczyzn).

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Równego Traktowania, koordynatorka Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Polityki Senioralnej. Działaczka na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspierania kobiet. Uczestniczka demonstracji i pikiet związanych z równouprawnieniem, walką z dyskryminacją, praworządnością. Z wykształcenia pedagog, menadżer kultury. Specjalistka w zakresie administracji publicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania środków UE, marketingu internetowego, zarządzania oświatą.

Edyta Eljasiewicz – lekarka koncentrująca się nie tylko na medycynie akademickiej, ale też na myśleniu systemowym, treningu skoncentrowanym na współczuciu i ekoterapii. Nastawiona w działaniach szczególnie na ratowanie kobiet przewlekle chorych, z chorobami nowotworowymi, zagrożonych niepełnosprawnością, ale też kobiet i dzieci zagrożonych przemocą, oraz osób uchodźczych. Jej intencją jest wspieranie procesu pokojowej zmiany społecznej poprzez wzmacnianie jakości uważności, współczucia, komunikacji bez przemocy i głębokiej ekologii.

Anna Gardocka-Jałowiec – ekonomistka, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, prodziekan ds. studenckich Wydziału Ekonomii i Finansów. Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Tematy z zakresu ochrony zdrowia, przemian demograficznych, innowacji i konsumpcji, są jej bardzo bliskie. Koncentruje się na projektach służących społeczeństwu. M.in. przygotowywała studia wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, kubatury obiektów, programów edukacyjnych UE. Współpracowała z Centrum Transferu Technologii UwB i stowarzyszeniem BOF.

Jowita Natalia Grochowska – adwokat, mediator, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku, członek Komisji Aplikacji Adwokackiej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego, w tym spółdzielczego. Jest wieloletnim wykładowcą na aplikacji adwokackiej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Angażuje się w akcje społeczne związane z obroną praw człowieka i praworządności.

Krystyna Jachimczuk – z zawodu jest pielęgniarką. Obecnie to aktywna, pogodna, energiczna działaczka społeczna. Jest członkinią Białostockiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Białystok, członkinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członkinią Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białystoku.

Katarzyna Jamróz – radna Miasta Białegostoku, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów. Jest członkiem Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji bezpieczeństwa i Porządku. Była aktywną działaczką Rady Rodziców, czynnie uczestniczyła w życiu społecznym placówek edukacyjnych, w których uczyły się jej dzieci. Pracuje w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki czemu bardzo dobrze zna potrzeby i możliwości finansowania działań sprzyjających rozwojowi Białegostoku. Brała udział w przygotowaniu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023.

Danuta Kaszyńska – przedsiębiorczyni, która promuje i wspiera kobiety. Inicjowała i współorganizowała Podlaskie Kongresy Kobiet. Wraz z Podlaskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm organizuje w Białymstoku światową akcję dotyczącą przemocy wobec kobiet One Billion Rising – Nazywam się Miliard. Uczestniczyła w wielu gremiach doradczych (np. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Białegostoku), zasiadała w zarządzie Izby Przemysłowo-Handlowej i była radną województwa podlaskiego. To jedna ze stu pierwszych Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet.

Aleksandra Kondratowicz – twórczyni cyfrowa, fotografka, socjolożka. W mediach społecznościowych porusza tematy społeczne, kobiece i związane z macierzyństwem. Współpracowała z wieloma uznanymi markami, np. Schwarzkopf, L’oreal, Lancome, Armani Beauty. Obecnie współpracuje z marką Philips tworząc kontent parentingowy (pisze m.in. o problemach i wsparciu kobiet na etapie wczesnego macierzyństwa). Jest autorką felietonów na portalu Mamamdu.pl. Fotografuje osoby ze świata showbiznesu, np. Joannę Jabłczyńską, Barbarę Kurdej-Szatan, Agnieszkę Kaczorowską.

Marta Kosior-Kazberuk – profesor Politechniki Białostockiej, Rektor PB. Zainicjowała wdrożenie w placówce Planu Równości Płci. Wspiera kobiety w rozwoju karier zawodowych i roztacza opiekę nad tymi potrzebującymi pomocy z przyczyn losowych, np. z powodu migracji. Zaangażowała się w akcję „Dziewczyny na Politechniki” i program „Women in Tech”. Skupiła się też na pomocy uchodźczyniom w akcji „INCUBATING REEDOM – Ukrainki i Polki dla Cyfrowej Przyszłości”. Wspierała kobiety w ramach debaty Stowarzyszenia 100-lecie kobiet. Uczestniczyła w Forum Kobiet Podlasia. Pamięta o promocji profilaktyki zdrowia – bierze udział w spotkaniach „Leczenie raka piersi wczoraj i dziś”.

Agnieszka Kuczyńska – lekarz specjalista w klinice KRIOBANK, koncentruje się na problemie bezpłodności. Jest członkiem European Society of Human Reproduction And Embryology, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Prowadzi warsztaty w dziedzinie niepłodności dla lekarzy ginekologów oraz specjalistów z medycyny rozrodu. Bierze udział w wydarzeniach społecznych, programach i audycjach na rzecz profilaktyki zdrowia. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Kamila Lićwinko – sportowiec z dwudziestodwuletnim doświadczeniem w zawodzie – lekkoatletka. Rekordzistka Polski w skoku wzwyż, Halowa Mistrzyni Świata, brązowa medalistka Mistrzostw Świata, wielokrotna Mistrzyni Polski i z hali, i ze stadionu. Założycielka Akademii Młodych Mistrzów, której celem jest popularyzacja Lekkiej Atletyki i propagowanie wśród dzieci aktywności fizycznej. Nauczycielka Wychowania Fizycznego. Ambasadorka Fundacji „Naszpikowani”.

Dominika Łapińska – przewodnicząca VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Była inicjatorką powołania w Białymstoku stanowiska Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. Jako współautorka, tworzyła raport pt. „Białystok dla Młodych – potrzeby i problemy młodzieży w Białymstoku”. Jest przewodniczącą Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członkinią Zespołu Organizacyjnego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

Joanna Misiuk – radna Rady Miasta Białystok. Organizuje bezpłatne porady prawne dla białostoczanek. Jej dyżur radnej jest skierowany do kobiet w trudnej sytuacji.  Promuje akcję „Badaj się – październik, miesiąc walki z rakiem piersi”. Organizuje akcję „Upominki z okazji Dzień Kobiet” dla pacjentek z Oddziału Onkologicznego BCO. Bierze udział i bywa prelegentką podczas spotkań dla kobiet, m.in. Spotkania z wizytówką, Forum Kobiet Podlasia. Organizuje akcje zdrowotne, m.in. „Zadbaj o swoją urodę” w ramach Dnia Zdrowia Seniora. Założyła Fundację #BiałystokDziałaMY, wspierającą działalność przedsiębiorczych kobiet.

Dorota Mozyrska – profesor Politechniki Białostockiej, dziekan Wydziału Informatyki PB. Jej działalność koncentruje się na popularyzacji nauki w ramach działań uczelni, jak też w ramach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Duże znaczenie ma również współpraca z Perspektywami w zakresie promocji wydarzeń i staży dla studentek tego wydziału.

Anna Narel – współwłaścicielka Hotelu Podlasie & Restauracji Lipcowy Ogród, Hotelu Traugutta 3 & Restauracji Regiment. W branży działa od 20 lat. Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. Angażuje się w rozwój kobiecej społeczności w naszym województwie. Jest inicjatorką i pierwszą liderką Ery Nowych Kobiet w Podlaskiem. Jako jej przedstawicielka, wraz z 5 stowarzyszeniami, powołała Forum Kobiet Podlasia, aby zintegrować środowisko kobiet, zwiększyć ich aktywność i sprawczość. Działa też w zakresie promowania profilaktyki zdrowotnej kobiet, we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.

Izabela Siemieniako – właścicielka Kancelarii Prawnej. Jej działalność społeczna koncentruje się na wspieraniu i pomocy psychologicznej. Jest też aktywna w zakresie mentoringu biznesowego oraz samorozwojowego. Wspiera organizacje charytatywne oraz fundacje. Działa  i aktywne wspiera szeroko pojęte inicjatywy na rzecz praw kobiet.

Krystyna Sokołowska – trenerka gimnastyki artystycznej. Od lat pracuje z dziewczętami i kobietami, pełniąc role wychowawcy, instruktora i szkoleniowca. Jako Miss Polonia 2022 jest ambasadorką akcji „Dotykam – Wygrywam” – kampanii zwracającej uwagę na profilaktykę raka piersi. Jest też ambasadorką akcji „Bo ważna jesteś Ty”, która podejmuje tematykę zdrowia kobiet, zwłaszcza profilaktyki raka szyjki macicy. Działa jako wolontariuszka w Fundacji Omenaa Foundation – w ośrodku Rio Edu Centrum w Warszawie, gdzie prowadzi dla dzieci zajęcia z gimnastyki, spotyka się z ich mamami i rozmawiają.

Natalia Stieszenko – od 6 lat włącza się w działania WOŚP, a od 2 lat pełni funkcję szefa białostockiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje w działania lokalną społeczność, tym samym promuje ideę wolontariatu. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”. Kultywuje tradycje mniejszości narodowych, śpiewając w białostockim zespole ludowym ROSY. Jako ratownik KPP i instruktor pierwszej pomocy jeździ na szkolenia lub zabezpieczenia medyczne, przełamując stereotypy pracy w „męskim” zawodzie. Pokazuje kobietom, że każda może robić to, co kocha.

Monika Szewczyk – dyrektorka znanej i wielokrotnie nagradzanej Galerii Arsenał w Białymstoku, współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Zachęty Sztuk Pięknych, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), kuratorka Kolekcji II.

Izabela Święcicka – profesor UwB, od dwóch kadencji prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Mikrobiologii i biotechnologii na Wydziale Biologii. Jest autorką ok. 100 publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii, w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. W pracy hołduje jednej zasadzie: „wszyscy jesteśmy równi”. Uważa, że ani płeć, ani wygląd, ani wyznanie, ani niepełnosprawność, ani narodowość, nie mogą być podstawą działania. Dlatego wśród doktorantów wypromowanych przez nią są bardzo różne osoby.

Ewa Wierzbicka-Nosal – dyplomowany coach, należy do European Mentoring & Coaching Council Poland. Pracuje z osobami w procesie zmiany, wkraczającymi na ścieżkę kariery lub chcącymi ją zmienić. Pomaga kobietom podczas kryzysu w związku, na tak zwanym „zakręcie”, oraz w konflikcie. Inspiruje do zmiany, do szukania odpowiedzi i rozwiązań. Wspiera w porządkowaniu rzeczywistości i dążeniu do samoświadomości. Promuje właściwą komunikację, której brak prowadzi do nieporozumień i sporów. Realizuje się też w pierwszym w Białymstoku projekcie mentoringowym – Programie Prawniczego Mentoringu Kobiecego.

Anna Zacny – promuje i integruje środowisko kobiet. Pomaga w zakładaniu i prowadzeniu firm, godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Wspiera aktywność kobiet w życiu publicznym, społecznym i prywatnym. Jako wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu występuje w obronie interesów członkiń i udziela im rekomendacji. Bierze udział w konsultacjach społecznych i deleguje swoje przedstawicielki do organów doradczych władzy. Organizuje wydarzenia promujące działania prospołeczne, charytatywne, pobudzające przedsiębiorczość i zaangażowanie kobiet w biznes i życie społeczne.

Dorota Małgorzata Zerbst – z zawodu informatyczka. Członkini Komitetu Obrony Demokracji, przez 5 lat była przewodniczącą Zarządu Regionu Podlaskiego KOD-u. Dbała o propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo i społeczeństwa obywatelskiego. Organizowała i współorganizowała w Białymstoku „Czarne Marsze” i protesty związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Wspierała lokalnie działania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i organizowała akcję wsparcia protestów Rodziców Osób z Niepełnosprawnościami.

Joanna Zubrycka – od ponad dekady działa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych Supernova – realizuje projekty kulturalne, edukacyjne, społeczne i artystyczne. W ramach Festiwalu „Wschód Kultury/ Inny Wymiar” od 2020 r. organizuje widowisko plenerowe „Kobiety Wschodu”, na którym jest promowana twórczość kobiet z dziedziny muzyki, mody, tańca, multimediów. Nieodpłatnie zorganizowała warsztaty produkcji muzycznej dla kobiet, które prowadziła w Pracowni Artystycznej. Rok później powstał zespół Kobiety Wschodu, który promuje twórczość lokalną w skali ogólnopolskiej. Zainicjowała też „Białostocką Kawiarenkę Artystyczną”, która ma zintegrować białostockie środowisko artystyczne.

Agnieszka Zabrocka

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama