Reklama

Otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na realizację następujących przedsięwzięć:

  • utrzymanie gotowości ratowniczej;
  • prowadzenie działań ratowniczych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  • prowadzenie dokumentacji wypadków.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 22 lipca 2022 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert www.witkac.pl.

Na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przeznacza się kwotę 152.740,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do treści ogłoszenia konkursowego karta oceny formalnej

Załącznik nr 2 karta A oceny merytorycznej część A – kryteria dostępności

Załącznik nr 2 karta B do treści ogłoszenia konkursowego karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 3 do treści ogłoszenia konkursowego karta analizy

Załącznik nr 4 Klauzula ogłoszenie

oprac.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama