Reklama

Oferta aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Projekt ”PRACUJEMY 50+”, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr oraz partnerem zagranicznym – instytutem szkoleniowo-badawczym IAL z Woch, koncentruje się na wypracowaniu i wdrożeniu w praktykę społeczną na terenie województwa podlaskiego innowacyjnych rozwiązań utrzymania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia.

&nbspDo problematyki aktywności zawodowej osób po 50 roku życia projekt podchodzi kompleksowo uwzględniając następujące 3 obszary problemowe:
1. Problem utrzymania aktywności zawodowej Kobiet po 50. roku życia;
2. Problem utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia zatrudnionych w sektorze MŚP;
3. Problem utrzymania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia zamieszkujących obszary wiejskie.

 W ramach pierwszego obszaru Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi obecnie rekrutację wśród kobiet które mają powyżej 50 lat i mieszkają w woj. podlaskim oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności zawodowe, aktywnie dzielić życie rodzinne z zawodowym oraz dowiedzieć się więcej na temat Elastycznych Form Pracy. Paniom oferowane są bezpłatne, indywidualnie dopasowane szkolenia, w tym komputerowe, doradztwo, zajęcia z wizażu oraz fitness, a także inne formy ciekawie i efektywnie spędzonego czasu

 W odniesieniu do osób pracujących w sektorze MŚP Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje również obecnie bezpłatne szkolenia skierowane do tak zwanych zespołów zawodowych składających się z dwóch osób: pracownika w wieku 50+ i dobranego przez niego współpracownika przed 35 rokiem życia. A wszystko to w ramach idei wdrażania w firmach innowacyjnego instrumentu, jakim jest intermentoring. Skuteczne narzędzie zarządzania w firmie pozwalające na wymianę doświadczeń i rozwój umiejętności pracowników w różnym wieku. Starsi pracownicy uczą się obsługi nowych urządzeń, programów i technologii, a młodsi korzystają z ich bogatego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego. Korzystają na tym wszyscy, firma oraz pracownicy, tworzy się bowiem kooperacja międzypokoleniowa zwiększająca motywację, szczególnie starszych pracowników w wieku 50+.

 W ramach trzeciego obszaru problemowego odnoszącego się do obszarów wiejskich Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr prowadzi działania mające na celu wytypowanie gospodarstw agroturystycznych i mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w projekcie. Wśród wytypowanych osób prowadzone będą konsultacje w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w obszarze turystyki wiejskiej i dziedzictwa kulturowego oraz rozpoczęte zostaną prace nad przygotowaniem programu szkoleniowego w oparciu o rekomendacje doradcze wypracowane przez doradców zawodowych i rolniczych

Reklama