Reklama

Od października inaczej segregujemy odpady

Już za tydzień w Białymstoku zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Od 1 października mieszkańcy będą wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania. Przypominamy, że akurat w tej dziedzinie Białystok ma bardzo dobre wyniki. Białostocki system gospodarki odpadami jest wzorcowy w skali Polski.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie rozporządzenie ministra środowiska z 1 lipca 2017 r. rozszerzające zakres segregacji oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. Przepisy przewidują czas na zmianę systemu w gminach, do momentu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie różnych rodzajów odpadów:

 • tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
 • papier (kontener niebieski)
 • szkło (kontener zielony)
 • odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
 • odpady zielone (kontener brązowy)
 • zmieszane odpady komunalne (kontener czarny).

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:

 • odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
 • zmieszanych odpadów komunalnych (kontener czarny).

Pozostałe rodzaje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych:

 • tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
 • papier (worek niebieski)
 • szkło (worek zielony)
 • odpady zielone (worek brązowy)
 • popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:

 • wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK – Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów)
 • elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
 • odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
 • przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

Usługi w sześciu sektorach, na jakie podzielony jest Białystok, świadczyć będą firmy:

 • sektor 1 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 2 – KOMA Sp. z o.o.
 • sektor 3 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 4 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 5 – PUK Hajnówka Sp. z o.o.
 • sektor 6 – Usługi Komunalne „Błysk”.

Już w sierpniu wykonawcy rozpoczęli dostarczanie nowych pojemników i worków do budynków jednorodzinnych. Mieszkańcy tych posesji otrzymują brązowe pojemniki na odpady biodegradowalne i czarne na zmieszane oraz zestawy startowe 5 worków na: tworzywa sztuczne i metale (żółty), papier (niebieski), szkło (zielony), odpady zielone (brązowy), popiół i żużel z palenisk domowych (szary). We wrześniu są też systematycznie ustawiane nowe zestawy kontenerów do odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych.

Na stronie www.odpady.bialystok.pl opublikowane zostały harmonogramy odbioru odpadów, które będą obowiązywać od 1 października. Mieszkańcy będą mogli też skorzystać z ogólnopolskiej aplikacji na telefon Eco Harmonogram, w której już w tym tygodniu zostaną umieszczone plany odbioru z Białegostoku.

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują, co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że wysegregowane surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane, kierowane są do nowoczesnej sortowni (ZUOK Hryniewicze). Tam są sortowane i przekazywane do ponownego wykorzystania. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

Głównym celem rozporządzenia i zmiany zasad jest zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że w Białymstoku jest to możliwe w obecnie działającym systemie selektywnej zbiórki w powiązaniu z instalacjami do ich zagospodarowania. Już teraz białostockie poziomy odzysku są dużo wyższe od aktualnie obowiązujących wymagań. W 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła) wyniósł ponad 42,69%. Wymagany był poziom 20%. W 2020 r. ten poziom musi wynosić 50%.

Reklama

Źródło Urząd Miasta Białystok