Reklama

Nagroda dla nauczycieli-animatorów

Trwa nabór wniosków do 23. edycji Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli-Animatorów Kultury – za działalność kulturalną prowadzoną w placówkach edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenia są przyjmowane do końca maja.

Nagroda przewodniczącego RMB przyznawana jest corocznie nauczycielom-animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych, wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Obejmuje dwie kategorie – nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych i artystycznych. Każdego roku w poszczególnych kategoriach mogą być przyznane maksymalnie dwie nagrody.

Nagroda może dotyczyć całokształtu działalności kulturalnej lub konkretnego osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w Białymstoku. Może być indywidualna lub zbiorowa.

Wnioski, poza mieszkańcami, mogą złożyć stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, redakcje środków masowego przekazu, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, organy administracji publicznej.

Zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Nauczycielom-Animatorom Kultury”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok. Termin upływa 31 maja. Wzór wniosku jest dostępny w zakładce Kultura.

Zgłoszone wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Ich zaopiniowaniem zajmie się kapituła. Powoła ją prezydent Białegostoku, spośród radnych wskazanych przez przewodniczącego rady, w składzie nieprzekraczającym 10 osób.

Ostatecznie, w oparciu o opinię kapituły, nagrodę do 30 czerwca br. przyzna Prezydent Miasta Białegostoku. Laureaci otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok