Reklama

Młodzi Twórcy

Do 2 maja młodzi twórcy zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2022 r. Projekty mają być zrealizowane między 1 lipca a końcem grudnia.


Do 2 maja młodzi twórcy zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2022 r. Projekty mają być zrealizowane między 1 lipca a końcem grudnia.

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),
  • program stypendium i harmonogram,
  • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
  • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.),
  • wysokość wnioskowanej kwoty,
  • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, które dotychczas nie było przedstawiane i upubliczniane. Tematyka i zakres muszą być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, filmy, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku znajduje się w dziale „Kultura/Młodzi Twórcy”.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia – młodzi twórcy”) należy do 2 maja przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej 1, na parterze budynku (Informacja).

Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Kultura” lub uzyskać pod numerem telefonu 85 879 7356

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Reklama

Reklama