Reklama

Korekta zeznania rocznego PIT

W niektórych sytuacjach po złożeniu zeznania rocznego, niezbędna jest korekta. Może być konieczna, aby uniknąć kar podatkowych z urzędu skarbowego za zaniżenie kwoty przychodu lub dochodu lub pominięcie źródeł przychodów. Dla innych podatników, korekta jest korzystna, jeżeli nie wykorzystali wszystkich ulg podatkowych.

Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok

Jeśli popełniłeś błąd w rozliczeniu pit, możesz go poprawić przez program e-Deklaracje, bez względu na formę złożenia zeznania (elektroniczną lub papierową). W formularzu korekty zeznania podatkowego możesz nanieść stosowne poprawki.

Korekta w zeznaniu podatkowym

Można korygować zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, niezależnie od Twojego statusu prawnego i formy rozliczenia pit. Możesz wybrać korektę samodzielną lub przez usługę e-PIT.

Czym jest korekta PIT?

Jeśli popełniłeś błąd po złożeniu deklaracji podatkowej, masz prawo do jej korekty. Korekta może dotyczyć: zmiany błędnie podanych danych osobowych, błędów rachunkowych, dodania lub zmiany ulg podatkowych, czy zmiany zasad rozliczeń. Jej celem jest uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej i skorzystanie z ulg podatkowych.

Termin ważności korekty

Korektę zeznania rocznego (np. PIT 37) należy złożyć przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, który wynosi 5 lat. Po tym czasie organ podatkowy nie będzie miał już prawa do egzekwowania należności. Warto jednak pamiętać, że fiskus rzadko zapomina o zaległościach podatkowych.

Drobne błędy w PIT

Większość drobnych błędów w zeznaniu podatkowym jest niezwłocznie korygowana przez podatnika lub z inicjatywy organu podatkowego. Urząd skarbowy podejmuje czynności w kwestii sprostowania oczywistych omyłek lub drobnych błędów obliczeniowych, jeśli wykazana kwota nadpłaty lub straty przy podatku dochodowym wynosi mniej niż 5 000 zł.

Uzasadnienie korekty

Jeśli chcesz skorygować zeznanie PIT, możesz to zrobić bez uzasadnienia. Wyjątkiem jest korekta składana przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe w sprawie unikania opodatkowania. W tym wypadku konieczne jest złożenie korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej dokonania.

Kary za błędy w PIT

Jeśli podatnik nie skoryguje błędów w swoim zeznaniu rocznym, może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach, jeśli błędy są szczególnie poważne, może zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat 3.

Kiedy nie można skorygować PIT?

Korekta zeznania rocznego PIT nie może być dokonana, jeśli określony element zeznania, który chcesz skorygować, podlega kontroli podatkowej lub jest przedmiotem postępowania podatkowego. W takim wypadku możesz skorygować zeznanie po zakończeniu postępowania.

Reklama