Reklama

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.


Termin na wyrażenie opinii:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:
Projekt uchwały oraz formularz konsultacji. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwał, wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@podlaskie.eu

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama