Reklama

Konsultacje w sprawie Komitetu Rewitalizacji Białegostoku

Prezydent Białegostoku zawiadamia o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białegostoku.

Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy Białegostoku;
 2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 3. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
  4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 7. organy władzy publicznej;
 8. podmioty inne niż wymienione w pkt. 7 realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 kwietnia do 21 maja 2024 roku w następujących formach:

 • wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5
  i ul. Świętego Rocha 3.

Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden z poniższych sposobów:

 1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,
 2. korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Strategii i Rozwoju

 1. Słonimska 1

15-950 Białystok,

 1. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5,
 • budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3;
 • wypełnienie anonimowej ankiety online dostępnej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl;
 • zgłaszanie uwag ustnych pod numerem telefonu 85 869 61 54 w czasie trwania konsultacji w godzinach od 8.00 do 15.00.

 W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Białegostoku wraz z formularzami zgłaszania uwag i ankietą udostępnione będą w czasie trwania konsultacji na stronach internetowych www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl, w formie papierowej będą wyłożone w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5
i ul. Świętego Rocha 3.

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

baner773-366Final.jpg

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama