Reklama

Konkurs „Podlaskie Wspiera Sport!”

Konkurs rozpoczął się dziś 25 stycznia o godz. 10:00, a zakończy 27 stycznia o godz. 8:00 w serwisie Facebook Województwo Podlaskie. Do wygrania są koszulki drużyn: Korona Dobrzyniewo Duże, Znicz Suraż, Hetman Białystok, SKB Suwałki, SPR Nowe Piekuty, MKS Mielnik, GKS 1984 Rutki, Bestios Białystok.

Regulamin konkursu „Podlaskie Wspiera Sport!”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Podlaskie Wspiera Sport! (zwanym dalej Konkursem) na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Podlaskie – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP 542-25-42-016, REGON 050667685 (zwany dalej Organizatorem), które prowadzi na portalu Facebook stronę https://www.facebook.com/wojpodlaskie.
 3. Konkurs rozpocznie się 25.01.23 r. o godz. 10:00, a zakończy 27.01.23 r. o godz. 08:00 czasu polskiego.
 4. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez portal Facebook.
 • WARUNKI UDZIAŁU
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia (zwana dalej Uczestnikiem), która nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego w formie komentarza pod zamieszczonym postem na temat Konkursu na portalu Facebook.
 4. Komentarze będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji.
 • ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego w postaci udzielenia komentarza pod postem konkursowym.
 2. Uczestnik Konkursu może przesłać w Konkursie tylko jeden komentarz.
 3. Laureaci zostaną wyłonieni przez trzyosobową Komisję Konkursową, składającą się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 4. Komisja Konkursowa w swojej ocenie komentarzy kierować się będzie kryteriami takimi, jak kreatywność, oryginalność, walory językowe oraz zgodność z tematem.
 5. Wyłonionych zostanie 10 laureatów, wybranych przez Komisję Konkursową.
 1. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na profilu „Województwo Podlaskie” w komentarzu pod postem konkursowym, a Laureaci Konkursu zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne, wysyłane na konto w portalu Facebook.
 2. Dziesięciu laureatów otrzyma koszulki drużyn: Korona Dobrzyniewo Duże, Znicz Suraż, Hetman Białystok, SKB Suwałki, SPR Nowe Piekuty, MKS Mielnik, GKS 1984 Rutki, Bestios Białystok. W komentarzu pod postem konkursowym, uczestnik wpisuje preferowaną koszulkę, jednak nie ma gwarancji otrzymania konkretnej koszulki.
 3. Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie odpowiedzieć na wiadomość prywatną przesłaną mu przez Organizatora.
 4. O sposobie odebrania nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej w portalu Facebook.
 5. Laureaci Konkursu zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska na profilu „Województwo Podlaskie”.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 • INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO),
 2. Administratorem danych osobowych w postaci profili osób, które korzystają z portalu i uczestniczą w konkursie jest Województwo Podlaskie. Z obowiązkiem informacyjnym administratora można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji publicznej pod adresem: https://bip.podlaskie.eu/klauzula.html
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkowym przetwarzaniem danych (poza tymi, które związane są ze zwykłą aktywnością użytkownika strony) z wyjątkiem osób, które będą Laureatami i odbiorą nagrody rzeczowe od Organizatora.
 4. Administrator mając obowiązek prawny związany z koniecznością udokumentowania akcji promocyjnych i reklamowych województwa, (art.6 lit.c RODO) będzie dodatkowo przetwarzał dane w zakresie:
  4.1. Imię i nazwisko laureata,
  4.2. Adres laureata.
 5. Dane Uczestników w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały pozyskane, to jest do:
  5.1. przekazania nagrody wygranej w Konkursie przez Uczestnika,
  5.2. udokumentowania własnych akcji promocyjnych i reklamowych Województwa.
 6. Dane Uczestników w postaci imienia, nazwiska oraz adresu przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt obowiązującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Reklama