Reklama

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych – nabór uzupełniający

Zadania publiczne zlecone w ramach Otwartego Konkursu Ofert będą realizowane w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Rodzaje zadań publicznych do realizacji w roku 2021:

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie następujących sfer pożytku publicznego:

  1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. turystyka i krajoznawstwo;
  4. kultury sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego;
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Warunki merytoryczne poszczególnych sfer znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 226/4058/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 września 2021 r.

Ofertę konkursową należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Po złożeniu oferty należy wydrukować: „Potwierdzenie złożenia oferty” (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć je wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl: 17.09.2021 r. – 08.10.2021 r.  

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami: 17.09.2021 r. – 08.10.2021 r.

Osoba do kontaktu: Urszula Kosińska, tel: 85 66 54 145.

Biuro Kultury UMWP

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama