Reklama

Konkurs na dyrektora PIK

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury. Oferty można składać od 20 marca do 19 kwietnia br.


Kwalifikacje wymagane od kandydata:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu artystycznym.
2. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac. i fot.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama