Reklama

Dotacje na fotowoltaikę

Miasto Białystok przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Do 31 lipca składać je mogą mieszkańcy Białegostoku, którzy są właścicielami budynków położonych na terenie miasta.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kWp w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż
12 tys. zł.

Wniosek o przyznanie dotacji można złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w formie papierowej. Można to również zrobić za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie – korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka).

Wnioski można składać do 31 lipca, do godz. 15.30. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

  1. posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, gdzie zamierza się montować instalację fotowoltaiczną oraz pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy,
  2. zamierzają montować instalację fotowoltaiczną na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe piątej klasy. Dopuszcza się również montaż instalacji na gruncie oraz na budynku gospodarczym, garażu wolnostojącym lub budowli (typu wiata, altana) przy zachowaniu ww. wymagań co do budynku mieszkalnego,
  3. nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie miasta Białystok z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie jest zarejestrowana ani prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne. Nieruchomość nie może być też wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwa rolnego.

Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – chodzi o zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji (licząc od 1 stycznia 2025 r.) instalacja fotowoltaiczna nie zostanie zdemontowana. Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane, będą podpisane umowy o przyznanie dotacji.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama