Reklama

Bioróżnorodność Białegostoku – porosty

Ukazała się kolejna publikacja z cyklu „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” poświęcona porostom. Opracowanie powstało w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku, a jego autorką jest Anna Matwiejuk.

Projekt „Bioróżnorodność Białegostoku” ma na celu zbadanie zasobów przyrodniczych miasta i wskazanie miejsc najcenniejszych przyrodniczo, a także określenie zagrożeń i – co najważniejsze – poszukiwanie sposobów ich ochrony. Zaangażowani do projektu pracownicy naukowi białostockich uczelni badają środowisko przyrodnicze miasta w zakresie różnych dziedzin naukowych, wskazują najcenniejsze siedliska czy też gatunki roślin i zwierząt występujących w Białymstoku.

– Na podstawie już zrealizowanych badań można stwierdzić, że bogactwo fauny i flory obszaru naszego miasta jest wyjątkowo bogate, wręcz zaskakujące – powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. – Od wielu lat prowadzimy w naszym mieście działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i edukacji przyrodniczej. Chcemy pomóc owadom i zwierzętom, które radzą sobie tym lepiej, im bardziej różnorodne są tereny zielone.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2023. Będzie składał się z 14 części, a każda będzie poświęcona odrębnej dziedzinie wiedzy przyrodniczej. Działania Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpisują się w dążenia Unii Europejskiej. W czerwcu 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przywracania przyrody do naszego życia. Strategia zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. W 2020 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie, w którym zobowiązuje wszystkie miasta europejskie o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. do przeprowadzenie badania bioróżnorodności obszarów miast uznając, że jest to jeden z najważniejszych aspektów dla ich prawidłowego funkcjonowania.

W ramach miejskiego projektu powstały już trzy publikacje:

  • „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta” – Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński,
  • „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku” – Dan Wołkowycki,
  • „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Motyle dzienne Białegostoku” – Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska.

Teraz ukazała się czwarta część – „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku” Anny Matwiejuk. Opracowanie zawiera dane lichenologiczne zbierane od kilkunastu lat na terenie miasta, podsumowuje i popularyzuje dotychczasową wiedzę o porostach Białegostoku. Autorka przedstawia tę grupę organizmów jako jedno z podstawowych ogniw odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcucha obiegu materii w przyrodzie. Porosty należą do organizmów bardzo wrażliwych na wszelkie zmiany w środowisku, przede wszystkim na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanowiąc bardzo dobry wskaźnik biologiczny zmian zachodzących w środowisku.

Jeszcze w tym roku zaplanowano wydanie kolejnej części – „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ptaki Białegostoku”, której autorami są Paweł Mirski i Grzegorz Grygoruk. Kolejne publikacje, których wydanie zaplanowano w drugiej połowie 2022 roku, będą dotyczyły pająków i ssaków Białegostoku. Trwają też rozmowy dotyczące publikacji o grzybach. Wszystkie opracowania zawierają bogatą szatę graficzną, wiele unikatowych fotografii i rycin, stanowiąc cenny materiał do dalszych badań i analiz oraz niezwykle istotny materiał edukacyjny.

Dystrybucja poszczególnych części będzie obejmowała wybrane biblioteki uczelni wyższych, biblioteki szkolne, instytucje przyrodnicze, uczestników konferencji i webinariów. Część egzemplarzy zostanie rozdana zainteresowanym mieszkańcom Białegostoku. Można się po nie zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do budynku przy ulicy Słonimskiej 1, pokój 1201, do wyczerpania zapasu.

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama