Reklama

Przeprowadzone kontrole legalności zatrudnienia

W sumie funkcjonariusze przeprowadzili 67 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium naszego kraju. W trakcie prowadzonych czynności badano zgodność powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, wykonywania pracy przez cudzoziemców czy prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w myśl obowiązujących przepisów. W 58 przypadkach zakończyły się one stwierdzeniem naruszeń obowiązujących przepisów.


Kontrolami zostało objętych łącznie 3375 cudzoziemców wykonujących pracę. Najczęściej stwierdzanymi naruszeniami było powierzanie cudzoziemcom oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia. Największy odsetek cudzoziemców objętych kontrolą to obywatele Ukrainy i Białorusi.


Do zadań Straży Granicznej między innymi należy prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.  • KLZ
    KLZ
Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama