Reklama

50 mln zł z Funduszy Europejskich na zagraniczną ekspansję dla MŚP

Do 22 grudnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia.

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz działające na terenie województw Polski Wschodniej. Dodatkowo pod uwagę będą brane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Do konkursu mogą przystąpić także przedsiębiorcy, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu.

„To już kolejna edycja organizowanego przez nas konkursu, który ma na celu wsparcie firm, chcących budować swoją przewagę na międzynarodowych rynkach. W ramach >>Internacjonalizacji MŚP<< oferujemy przedsiębiorcom z Polski Wschodniej m.in. usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz wsparcie finansowe wynoszące nawet do 85% wartości projektu” – podsumowuje Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, pokrycie kosztów usług doradczych i innych świadczeń związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być przeznaczone na koszty nabycia środków trwałych oraz niematerialnych.

Maksymalna kwota dofinansowania, udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu, wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Reklama

Reklama