Reklama

17 maja – Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Powyższe założenia zyskały szczególne znaczenie w okresie pandemicznym, gdy życie codzienne i zawodowe przeniosło się w ogromnej części do świata cyfrowego. Nakreślone zostały nowe ramy dostępności usług, do sfery wirtualnej przeniesiono część kontaktów i aktywności osobistej. Komunikacja cyfrowa pozwoliła, w czasie izolacji, na utrzymanie relacji społecznych, prowadzenie działań zawodowych i załatwianie spraw urzędowych. Powyższe warunkowane było jednak odpowiednim poziomem umiejętności cyfrowych użytkowników oraz ich świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Kwestie kompetencji cyfrowych, bezpiecznego korzystania z Internetu i elektronicznych usług publicznych są znaczącym elementem strategii Województwa Podlaskiego. Ściśle wpisują się w nie działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, który szeroko działa w obszarach budowy i utrzymania Sieci Szerokopasmowych Województwa Podlaskiego, rozwoju systemów informatycznych i budowy usług, jak również podejmuje się realizacji projektów zorientowanych na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć realizowanych przez departament był projekt bezpłatnych szkoleń, prowadzony pod nazwą „Cyfrowe Podlaskie”. Jego celem było zwiększenie stopnia umiejętności mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie korzystania z Internetu, w tym e‑usług publicznych.

W ramach projektu dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego uczestniczyli w jednym z 4 szkoleń tematycznych:

  • E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie, zorientowanym na podniesienie lub zdobycie umiejętności korzystania z elektronicznych usług,
  • Obsługa komputera i Internetu od podstaw,
  • Moje hobby i rozwój osobisty online, kierunkującym uczestników na rozwój własnych zainteresowań i hobby przy wykorzystaniu zasobów i kontaktów cyfrowych,
  • Social media, prezentującym bardziej zaawansowane kompetencje cyfrowe i zawodowe (m.in. w zakresie promowania w sieci własnej działalności gospodarczej).

Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na terenie całego województwa zorganizowano 148 szkoleń, w których udział wzięło 1734 mieszkańców regionu, w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania. Wszyscy uczestnicy podkreślali znaczenie doskonalenia umiejętności skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
oprac.: Paulina Dulewicz

Reklama