Reklama

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę i rozbudowę drogi Łapy – Markowszczyzna

09.03.2017 r. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku – właściwego zarządcy drogi decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Markowszczyzna, odcinek III, od km 2+750,00 do km 16+815,00 realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem m. Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki”.

Zakres inwestycji obejmuje:

– budowę drogi jedno i dwujezdniowej o długości około 14,065 km,
– budowę obwodnicy miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo,
– budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepustów drogowych, przepustów z funkcją przejścia dla małych i średnich zwierząt,
– budowę sześciu obiektów mostowych,
– budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
– budowę dróg dojazdowych (serwisowych) do obsługi przyległego terenu,
– budowę dziesięciu skrzyżowań z drogami publicznymi,
– przebudowę sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, urządzeń elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych,
– nasadzenia zieleni.